fbpx

Regulamin sprzedaży on-line

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON – LINE PAKIETÓW FZJOTERAPEUTYCZNYCH YOGA MEDICA

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży ON – LINE ( z wykorzystaniem strony internetowej)  pakietów fizjoterapeutycznych YOGA MEDICA

Dane YOGA MEDICA

 • Podmiot leczniczy – PRACOWNIA DOBREGO ZDROWIA BARTOSZ NIEDASZKOWSKI, zarejestrowany w rejestrze Wojewody Mazowieckiego pod numerem W – 14 – 000000202417
 • Zakład leczniczy – OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU YOGA MEDICA
 • Kierownik – Bartosz Niedaszkowski
 • Adres – ul. Racławicka 28, 02 – 601 Warszawa
 • Tel. 22 4090354; +48 509686427
 • Nip: 5212646933

DEFINICJE

 • OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU YOGA MEDICA (YOGA MEDICA) – zakład leczniczy prowadzony przez podmiot leczniczy PRACOWNIA DOBREGO ZDROWIA BARTOSZ NIEDASZKOWSKI, YOGA MEDICA jest stroną w transakcji sprzedaży ON – LINE pakietów fizjoterapeutycznych
 • STRONA INTERNETOWA – strona internetowa www.yogamedica.pl
 • PAKIETY FIZJOTERAPEUTYCZNE – kompleksowe oferty usług medycznych realizowanych przez YOGA MEDICA
 • KUPUJĄCY – osoba dokonująca zakupu ON – LINE
 • TPAY – system płatności stosowany przy zakupie pakietów fizjoterapeutycznych ON – LINE

I. ZASADY OGÓLNE

Celem usprawnienia sprzedaży pakietów fizjoterapeutycznych YOGA MEDICA uruchomiła serwis sprzedaży z wykorzystujący stronę internetową.

Stronami umowy sprzedaży są: YOGA MEDICA jako sprzedający i osoba korzystająca z możliwości zakupu pakietu fizjoterapeutycznego ON – LINE, jako kupujący.

Sprzedaż pakietów fizjoterapeutycznych ON – LINE jest realizowany we współpracy z podmiotami zewnętrznymi:

 • DIGI CUBE – podmiot dostarczający aplikację umożliwiającej zakup ON – LINE
 • KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI S.A. – podmiot umożliwiający płatności ON – LINE z wykorzystaniem systemu TPAY

Umowa sprzedaży ON – LINE zostaje zawarta po spełnieniu następujących warunków:

 • dokonania rejestracji przez wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej;
 • złożenia przez Kupującego zamówienia na wybrany pakiet terapeutyczny;
 • uiszczenia przez Kupującego opłaty;
 • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji zakupu.

II. SPOSÓB ZAKUPU PAKIETU FIZJOTERAPEUTYCZNEGO

  1. Rejestracja Kupującego

Dla realizacji zakupu niezbędna jest rejestracja Kupującego w systemie sprzedaży.

Rejestracji należy dokonać przez stronę internetową YOGA MEDICA, wybierając zakładkę „REZERWACJA ON – LINE” i stosując się do poleceń w niej zawartych.

Konieczna jest akceptacja Polityki prywatności i Regulaminu sprzedaży.

Po dokonaniu powyższych czynności na adres mailowy podany przez Kupującego zostanie wysłany mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji i aktywację konta.

Procedura rejestracji jest czynnością jednorazową. Kolejne wejścia do systemu zakupu pakietów fizjoterapeutycznych polega na zalogowaniu do systemu przy pomocy ustalonych podczas rejestracji danych. Za każdym razem niezbędne jest korzystanie z ustalonego przez Kupującego hasła.

 1. Wybór i zakup pakietu fizjoterapeutycznego

Zakupu ON – LINE można dokonać wyłącznie z oferty pakietów przedstawionych w systemie internetowym.

Zakup pakietu fizjoterapeutycznego ON – LINE jest możliwy WYŁĄCZNIE za pomocą systemu TPAY.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowanie systemu TPAY rozpatruje  dostawca tej usługi, czyli Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań,                email: info@tpay.com

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem  poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową, nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

Zakupiony Pakiet fizjoterapeutyczny zostanie ustawiony na koncie klienta niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty przez TPAY.

Warunkiem pojawienia się karnetu na koncie Kupującego w YOGA MEDICA jest dokonanie płatności. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez YOGA MEDICA informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie TPAY i wpływie środków na rachunek TPAY.

Potwierdzona decyzja zakupu pakietu fizjoterapeutycznego jest decyzją ostateczną.

Po dokonaniu transakcji drogą systemu TPAY nie ma możliwości rezygnacji z zakupu.

Zakupione pakiety fizjoterapeutyczne nie mogą być zmienione z wykorzystaniem systemu internetowego  ani osobiście w siedzibie YOGA MEDICA na inne, niż wybrane prze Kupującego ON – LINE.

III. Rejestracja w siedzibie YOGA MEDICA

W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy, podczas pierwszej wizyty w YOGA MEDICA zostaną zebrane wszelkie dane osobowe Kupującego wymagane przepisami prawnymi obowiązującymi Zakłady lecznicze. Zebrane dane zostaną zweryfikowane przez wgląd do dowodu osobistego Kupującego.

Podczas pierwszej wizyty w YOGA MEDICA zostanie przygotowana i przekazana Kupującemu Karta indentyfikacyjna pacjenta YOGA MEDICA.

W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt w recepcji YOGA MEDICA. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres info@yogamedica.pl, podając dane do faktury VAT, lub zgłosić osobiście w recepcji klubu. Faktura zostanie przygotowana i będzie gotowa do odbioru w recepcji YOGA MEDICA. Wystawienie faktury jest możliwe wyłącznie w miesiącu kalendarzowym, w którym dokonano zakupu pakietu

IV. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje, z wyłączeniem reklamacji dotyczących funkcjonowania systemu TPAY, należy kierować do YOGA MEDICA. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@yogamedica.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
 • dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu pakietu fizjoterapeutycznego;
 • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji;
 • opis przedmiotu reklamacji.
 1. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 2. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. YOGA MEDICA świadczy usługi sprzedaży pakietów fizjoterapeutycznych w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. W wypadku zmian w Regulaminie, o planowanej zmianie YOGA MEDICA poinformuje Kupujących z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając informację na stronie www.yogamedica.pl, w miejscu widocznym dla Kupującego.
 3. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Ośrodka.
 4. Zasady przetwarzania i zabezpieczania przez YOGA MEDICA danych osobowych Kupujących oraz prawa przysługujące Kupującym jako właścicielom danych osobowych opisane są w Polityce prywatności, która jest dostępna na stronie internetowej YOGA MEDICA.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od daty podpisania przez właściciela YOGA MEDICA.

Warszawa, dnia 24.05.2019

Bartosz Niedaszkowski