fbpx

REGULAMIN ZAJĘĆ JOGI ON – LINE PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIĘ DOBREGO ZDROWIA

Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zajęć JOGI ONLINE organizowanych przez Pracownię Dobrego Zdrowia Bartosz Niedaszkowski, ul. F. Joliot Curie 12/10, 02 – 646 Warszawa

 1. DEFINICJE

Regulamin – dokument określający zasady organizacji zajęć JOGA ONLINE.

Pracownia Dobrego Zdrowia – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w ramach kodu PKD – 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Zdalne zajęcia ONLINE – zajęcia bez fizycznego kontaktu prowadzącego z uczestnikami, prowadzone w czasie rzeczywistym, przy wykorzystaniu łącza internetowego.

JOGA ONLINE – zdalne zajęcia mające na celu utrzymanie i poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych.

Prowadzący zajęcia – Bartosz Niedaszkowski, fizjoterapeuta i terapeuta JOGI

Uczestnicy, Użytkownicy – osoby biorące udział w zajęciach JOGA ON – LINE, spełniające wymagania ustalone niniejszym regulaminem

Strona internetowa – strona: www.yogamedica.pl

Karnet – pakiet usług obejmujący określoną liczbę zajęć lub dni zajęć, dostępny w sprzedaży on – line na stronie internetowej YOGA MEDICA

Terminarz – harmonogram dzienny i godzinowy zajęć, dostępny na stronie internetowej YOGA MEDICA

 1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem zajęć JOGA ONLINE jest Bartosz Niedaszkowski, fizjoterapeuta i terapeuta Jogi, prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Dane firmy

PRACOWNIA DOBREGO ZDROWIA BARTOSZ NIEDASZKOWSKI
ADRES: UL. F. JOLIOT – CURIE 12/10, 02 – 646 WARSZAWA
TELEFON:+48 509686427
MAIL:INFO@YOGAMEDICA.PL
STRONA INTERNETOWA: WWW.YOGAMEDICA.PL

 1. Organizator zajęć jest Administratorem Danych Osobowych przekazanych przez Uczestników. Informacja o Administratorze Danych osobowych oraz o zasadach przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Organizatora.

 1. WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA, WYMAGANIA ORGANIZACYJNE

 1. Udział w zajęciach jest wskazany dla osób skarżących się na dysfunkcję narządu ruchu, osób skarżących się na przewlekły stres i wahania nastroju, ale także dla osób chcących utrzymać dobrą sprawność psychofizyczną.

 2. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do udziału w zajęciach są:

 • ciężkie niewydolności poszczególnych układów oddechowego, sercowo – naczyniowego, nerwowego, itp. – trwałe przeciwwskazania, schorzenia okulistyczne (np. jaskra, stan po operacji zaćmy)
 • ostre zaburzenia kardiologiczne – zawał serca, wysokie nadciśnienie tętnicze, zatorowość płucna, zakrzepica żył obwodowych
 • ostre schorzenia infekcyjne, przebiegające z burzliwymi objawami chorobowymi w postaci wysokiej temperatury, kaszlu, dreszczy, biegunki, itp. – przeciwwskazania czasowe,
 • trwałe lub czasowe unieruchomienie, zaawansowana osteoporoza,
 • przebyte niedawno operacje – przeciwwskazanie czasowe – o możliwości uczestnictwa powinien zdecydować lekarz uczestnika,
 • choroby psychiczne w ostrej fazie,
 • inne przewlekłe lub ostre schorzenia nie wymienione powyżej, które mogą ulec istotnemu nasileniu w wypadku uczestnictwa w zajęciach – o możliwości uczestnictwa powinien zdecydować lekarz uczestnika,
 1. Schorzenia ostre o niedużym nasileniu lub przewlekłe o przebiegu ustabilizowanym nie są bezwzględnymi przeciwwskazaniami do udziału w zajęciach, pod warunkiem pozostawania pod opieką lekarza oraz stosowania systematycznej samokontroli.

 2. W wypadku wątpliwości co do możliwości uczestnictwa w zajęciach, Uczestnik przed rozpoczęciem uczestnictwa zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z Organizatorem.

 3. Nie zaleca się uczestnictwa w zajęciach w wypadkach:

 • gdy od ostatniego posiłku nie minął czas 2 – 3 godzin;
 • intensywnego opalania na słońcu w dniach poprzedzających zajęcia (rumień ciała)
 1. Podczas zajęć należy posiadać obcisły, przylegający do ciała strój, pozwalający Prowadzącemu na obserwację kształtu ciała Uczestnika podczas ćwiczeń.

 2. Strój uczestnika musi mieć jednolity kolor, wyraźnie kontrastujący z tłem na którym będzie widziany Uczestnik przez Prowadzącego. Podczas zajęć Uczestnik pozostaje boso, dopuszczalne jest ćwiczenie w skarpetkach.

 3. Minimalne, niezbędne wyposażenie Uczestnika w sprzęt do ćwiczeń stanowią:

 • mata do jogi,
 • pasek, może być pasek do spodni,
 • krzesło z oparciem.
 1. Optymalne wyposażenie Uczestnika, poza wyposażeniem opisanym w punkcie 8, obejmuje:

 • wałek do jogi,
 • dwa klocki do jogi,
 • krzesło do jogi.
 1. Podczas trwania zajęć nie można:

 • jeść i pić, palić tytoniu,
 • rozmawiać przez telefon,
 • rozmawiać z innymi osobami przebywającymi w pomieszczeniu z Uczestnikiem,
 • wykonywać czynności zakłócające korzystanie z zajęć innym Uczestnikom.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia udziału Uczestnika w sesji zajęć w wypadku naruszania Regulaminu, bez zwrotu poniesionych przez Uczestnika kosztów.

 1. UCZESTNICY

 1. Uczestnikiem zajęć JOGA ONLINE może być każda osoba, która nie ma bezwzględnych przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa, zarejestrowała się na stronie internetowej Organizatora, zaakceptowała niniejszy Regulamin i stosuje się do jego ustaleń, zapoznała się z Polityką Prywatności, wykupiła przez stronę internetową karnet, uprawniający do uczestnictwa w zajęciach, oraz posiada środki techniczne umożliwiające kontakt ON – LINE w czasie rzeczywistym.

 2. Z uwagi na brak możliwości zdalnej oceny przez Prowadzącego przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pogorszenia stanu zdrowia w wypadku istnienia przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach.

 3. Uczestnicy biorą udział w zajęciach JOGA ONLINE na własną odpowiedzialność.

 1. OPŁATY

ZASADY OGÓLNE

 1. Sprzedaż karnetów odbywa się przez serwis sprzedaży wykorzystujący stronę internetową.
 2. Stronami umowy sprzedaży są: Organizator jako sprzedający i osoba korzystająca z możliwości zakupu karnetu ONLINE, jako Kupujący.
 3. Sprzedaż karnetów ONLINE jest realizowana we współpracy z podmiotami zewnętrznymi:
 • DIGI CUBE – podmiot dostarczający aplikację umożliwiającej zakup ONLINE
 • KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI S.A. – podmiot umożliwiający płatności ON – LINE z wykorzystaniem systemu TPAY
 1. Umowa sprzedaży ONLINE zostaje zawarta po spełnieniu następujących warunków:
 • dokonania rejestracji przez wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej;
 • złożenia przez Kupującego zamówienia na wybrany karnet;
 • uiszczenia przez Kupującego opłaty;
 • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji zakupu.

SPOSÓB ZAKUPU KARNETU – REGULAMIN SPRZEDAŻY

Rejestracja Kupującego

 1. Dla realizacji zakupu niezbędna jest rejestracja Kupującego w systemie sprzedaży.

 2. Rejestracji należy dokonać przez stronę internetową WWW.YOGAMEDICA.PL, wybierając zakładkę „REZERWACJE” i stosując się do poleceń w niej zawartych.

 3. Kupujący jest zobowiązany podać swoje imię, nazwisko i adres mailowy do korespondencji.

 4. Konieczna jest akceptacja Polityki prywatności i Regulaminu.

 5. Po dokonaniu powyższych czynności na adres mailowy podany przez Kupującego zostanie wysłany mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji i aktywację konta.

 6. Procedura rejestracji jest czynnością jednorazową. Kolejne wejścia do systemu zakupu karnetów polega na zalogowaniu do systemu przy pomocy ustalonych podczas rejestracji danych. Za każdym razem niezbędne jest korzystanie z ustalonego przez Kupującego hasła.

Wybór i zakup karnetu

 1. Zakupu ONLINE można dokonać wyłącznie z oferty karnetów przedstawionych w systemie internetowym.

 2. Dostępne są karnety obejmujące określoną liczbę sesji zajęć od 1 sesji do 20.

 3. Karnety obejmujące od 1 do 12 sesji zachowują swoją ważność przez 30 dni od daty zakupu, karnety obejmujące 20 sesji zachowują swoją ważność przez 45 dni od daty zakupu.

 4. Po upływie okresu ważności karnetu, jego posiadacz traci możliwość uczestnictwa w zajęciach bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

 5. W wypadku zaplanowanej lub nagłej utraty możliwości realizacji zajęć, wynikającej z powodu Prowadzącego (urlop, choroba, inne zdarzenia losowe), ważność karnetu zostaje automatycznie przedłużona o liczbę dni równą liczbie dni, w których nie były realizowane zajęcia.

 6. O planowanych przerwach w realizacji zajęć, Organizator poinformuje Uczestników drogą komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej, na 5 dni przed rozpoczęciem przerwy.

 7. Zakup karnetu ONLINE jest możliwy WYŁĄCZNIE za pomocą systemu TPAY.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowanie systemu TPAY rozpatruje  dostawca tej usługi, czyli Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, Poznań.

 9. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem  poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową, nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 10. Zakupiony karnet zostanie zarejestrowany i będzie dostępny na koncie klienta niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty przez TPAY.

 11. Warunkiem dostępu karnetu na koncie Kupującego jest dokonanie płatności. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Organizatora informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie TPAY i wpływie środków na rachunek TPAY.

 12. Potwierdzona decyzja zakupu karnetu jest decyzją ostateczną.

 13. Po dokonaniu transakcji drogą systemu TPAY nie ma możliwości rezygnacji z zakupu.

 14. Zakupione karnety nie mogą być zmienione z wykorzystaniem systemu internetowego  ani osobiście na inne, niż wybrane prze Kupującego ONLINE.

 15. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt w ciągu 1 dnia od zakupu, drogą mailową. Zgłoszenie można na adres info@yogamedica.pl, podając dane do faktury VAT. Faktura zostanie przygotowana i wysłana w ciągu 5 dni roboczych. Wystawienie faktury jest możliwe wyłącznie w miesiącu kalendarzowym, w którym dokonano zakupu karnetu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje, z wyłączeniem reklamacji dotyczących funkcjonowania systemu TPAY, należy kierować do Organizatora. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@yogamedica.pl

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
 • dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu;
 • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji;
 • opis przedmiotu reklamacji.
 1. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

 2. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator świadczy usługi sprzedaży karnetów w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. W wypadku zmian w Regulaminie, o planowanej zmianie Organizator poinformuje Kupujących z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając informację na stronie www.yogamedica.pl, w miejscu widocznym dla Kupującego.

 3. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej.

 4. Zasady przetwarzania i zabezpieczania przez Organizatora danych osobowych Kupujących oraz prawa przysługujące Kupującym jako właścicielom danych osobowych opisane są w Polityce prywatności, która jest dostępna na stronie internetowej www.yogamedica.pl.

 1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Zajęcia są organizowane zgodne z terminarzem dostępnym na stronie internetowej Organizatora. Terminarz na każdy miesiąc kalendarzowy zamieszczany jest do 25 dnia miesiąca poprzedzającego. Terminarz zawiera dni i godziny rozpoczęcia zajęć.

 2. Sesje zajęć zaczynają się punktualnie o godzinie ustalonej w terminarzu.

 3. Sesje trwają 60 lub 90 minut.

 4. Sesje odbywają się na platformie internetowej ZOOM. Aplikację umożliwiającą uczestnictwo należy pobrać na telefon ze sklepu Google Play lub App Store lub na komputer ze strony https://zoom.us/download#client_4meeting

 5. Wymagane przez Organizatora wyposażenie IT Uczestnika to:

 • Internet szerokopasmowy
 • Komputer stacjonarny, przenośny, tablet lub smartfon
 • Kamera internetowa, mikrofon, głośnik
 1. O sprawności transmisji obrazu i dźwięku w dużym stopniu decydują parametry techniczne urządzeń Uczestnika. Organizator zaleca stosowanie szybkiego internetu (800 kbps/1.0Mbps up/down), urządzeń o dużej przekątnej ekranu i kamer oraz głośników zapewniających jak najlepsze parametry obrazu i dźwięku.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność transmisji zajęć online, jak również nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu Uczestnika do sieci.

 3. W wypadku niepoprawnej transmisji wynikającej z winy Organizatora, w tym także z winy sprzętu użytkowanego przez Organizatora, Uczestnikom przysługuję dodatkowe sesje zajęciowe w innych terminach.

 4. Uczestnik musi rozpoczynać sesję z wykorzystaniem w pełni naładowanych użytkowanych urządzeń lub z zachowaniem podłączenia wszystkich urządzeń do sieci elektrycznej.

 5. Aby uczestniczyć w zajęciach, Uczestnik musi się zalogować do swojego konta na stronie Organizatora, w zakładce Rezerwacje. 10 minut przed zajęciami pojawi się w opisie sesji link, który należy kliknąć. Kliknięcie linku przekierowuje Uczestnika do aplikacji ZOOM. UWAGA – Link nie jest aktywny wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 6. Organizator nie wyraża zgody na udostępnianie linku osobom, które nie zakupiły karnetu. W wypadku stwierdzenia „dzielenia się linkiem”, Uczestnik zostanie trwale pozbawiony dostępu, bez prawa zwrotu wpłaconych środków.

 7. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego zalogowania się do platformy ZOOM. W wypadku logowania po godzinie rozpoczęcia zajęć, uczestnictwo w zajęciach nie będzie możliwe. Dostęp do platformy będzie zablokowany.

 8. Przed rozpoczęciem udziału w zajęciach Uczestnik musi wybrać tryb „SPEAKER VIEW” aby pozostawać w kontakcie z Prowadzącym zajęcia. Aby przejść w tryb obserwacji Prowadzącego, Uczestnik może także kliknąć okno Prowadzącego, rozwinąć menu i wybrać opcję „PIN VIDEO”

 9. W wypadku niewłaściwego połączenia i transmisji Uczestnik zobowiązany jest podjąć jedno z poniższych działań:

 • wylogować się i powtórzyć czynność logowania,
 • restart systemu komputera.
 1. Przed rozpoczęciem sesji Uczestnik powinien:

 • wyłączyć wszystkie aplikacje działające w tzw. tle,
 • zamknąć inne karty otwarte w przeglądarce (dotyczy aplikacji umieszczonej w chmurze),
 • wyłączyć telefon, TV i radioodbiorniki działające w pomieszczeniu, w którym znajduje się Uczestnik,
 • wpisać swoje imię lub nazwę.
 1. Urządzenie Uczestnika musi podczas sesji być ustawione w taki sposób aby Uczestnik nie ćwiczył na tle okna lub jaskrawego światła.

 2. Podczas sesji należy unikać manipulowania sprzętem a zwłaszcza kamerą internetową.

 3. W trakcie zajęć kontakt z uczestnikami jest jednostronny. Prowadzący może kontaktować się z Uczestnikami, Uczestnicy nie mogą prowadzić rozmowy z Prowadzącym.

 4. Zajęcia trwają określony czas, a po ich zakończeniu, istnieje możliwość krótkiego kontaktu z Prowadzącym.

 5. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych przez Uczestnika samodzielnie, niezgodnie z zaleceniami Prowadzącego, w trakcie sesji zajęć oraz poza nimi. Uczestnik nie stosujący się do zaleceń Prowadzącego przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan jogi bez instrukcji i nadzoru Prowadzącego może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

 6. W wypadku wystąpienia podczas sesji zajęć niepokojących objawów w trakcie wykonywania praktyki jogi (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów oraz chorych miejsc), Uczestnik jest zobowiązany przerwać ćwiczenia i zgłosić dolegliwości Prowadzącemu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszystkie uwagi, dotyczące funkcjonowania i realizacji zajęć JOGA ONLINE, jak również propozycje zmian, mogą być przesyłane drogą mailową na adres: info@yogamedica.pl

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad Regulaminu. Naruszenie wyżej wymienionych zasad oraz zasad współżycia społecznego upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu kosztów za pozostałe wejścia. Uczestnik, który bierze udział w zajęciach, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

  4. Spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji wykupionych przez Uczestników sesji zajęć będą rozstrzygane w pierwszej kolejności przez rokowania i porozumienie Stron.

  5. Spory, które nie zostaną rozwiązane poprzez porozumienie stron, rozstrzygane będą przez sąd, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. W drodze odrębnej umowy spór może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.

  6. Pozostałe sprawy, które nie zostały uregulowanie niniejszym regulaminem regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz w niezbędnym zakresie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Prawo telekomunikacyjne.

Zatwierdził
Bartosz Niedaszkowski
Warszawa, dnia 02.05.2020.