fbpx
22 409 0 354, 509 686 427 info@yogamedica.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU YOGA MEDICA

PRACOWNIA DOBREGO ZDROWIA, prowadząca zakład leczniczy OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU YOGA MEDICA, zwany dalej YOGA MEDICA,  dokłada wszelkich starań w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych gromadzonych w YOGA MEDICA  w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji. Jej celem jest dostarczenie właścicielom danych osobowych przetwarzanych w YOGA MEDICA niezbędnych informacji o sposobie ich przetwarzania, prawach właścicieli danych  i metodach zabezpieczania danych osobowych.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki prywatności termin: „Pani/Pan” może być zastąpiony określeniami „Ty, Wy” a  termin „Administrator” może być zastąpiony określeniem „My”.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bartosz Niedaszkowski, prowadzący podmiot leczniczy Pracownia Dobrego Zdrowia i powołany przez niego zakład leczniczy Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu YOGA MEDICA.

Dane Administratora:

 • Podmiot leczniczy – PRACOWNIA DOBREGO ZDROWIA BARTOSZ NIEDASZKOWSKI, zarejestrowany w rejestrze Wojewody Mazowieckiego pod numerem W – 14 – 000000202417
 • Zakład leczniczy – OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU YOGA MEDICA
 • Adres – ul. Racławicka 28, 02 – 601 Warszawa
 • Tel. 22 4090354; +48 509686427
 • Email: info@yogamedica.pl
 1. Gdzie możecie Państwo zadzwonić lub napisać, żeby uzyskać pomoc w kwestiach związanych z Polityką? 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z Polityką lub  stosowanymi przez nas zasadami zbierania, udostępniania czy wykorzystywania danych osobowych, lub gdy zasady te nie spełniają Państwa oczekiwań, możecie się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych:

 • Telefon: +48668906046,
 • Adres e-mail: kontakt@isomed.waw.pl
 • Adres YOGA MEDICA: ul. Racławicka 28, 02 – 601 Warszawa (z dopiskiem „dla IODO)

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Lekarz Andrzej Peńsko

 1. W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane? Jakie dane przetwarzamy?

Informacje zawierające Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio podczas pierwszych etapów realizacji świadczeń medycznych: rejestracji osobistej lub elektronicznej oraz na bieżąco, podczas realizacji prowadzenia fizjoterapii. YOGA MEDICA przetwarza Państwa dane osobowe dwojakiego rodzaju:

 • dane zwykłe – imię, nazwisko, PESEL, wiek, płeć, adres zamieszkania, telefon, email, dane osób upoważnionych do dostępu do informacji i dokumentacji medycznej
 • dane szczególnych kategorii – dane medyczne, dotyczące Państwa zdrowia

YOGA MEDICA przykłada szczególną uwagę do rzetelności Państwa danych, dlatego podczas ich zbierania sprawdzamy ich poprawność z dokumentem przedstawionym przez Państwa, zawierającym zdjęcie. Okresowo będziemy prosić o aktualizację posiadanych danych. Także Państwo możecie zaktualizować informacje o sobie, w każdej chwili.

Państwa dane osobowe gromadzone są w formie elektronicznej i papierowej.

 1. W jaki sposób kontaktujemy się z Państwem?

W zależności od zakresu podanych przez Państwa danych teleadresowych możemy kontaktować się z Państwem listownie, pocztą elektroniczną, telefonicznie, SMS-em, poprzez stronę www.
Dane kontaktowe YOGA MEDICA dostępne są w niniejszym dokumencie, materiałach reklamowych oraz na stronie internetowej YOGA MEDICA.

Podczas kontaktu z naszej strony będziemy Państwa prosić o podanie informacji pozwalających zidentyfikować Państwa osoby.

 1. W jakim celu pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe zbieramy w celu:

  • rejestracji na świadczenia medyczne;
  • sprzedaży pakietów fizjoterapeutycznych;
  • realizacji świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji;
  • prowadzeniu dokumentacji medycznej zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie;
  • komunikacji z Państwem w sprawach związanych z realizowanymi świadczeniami medycznymi.

Państwa dane osobowe przetwarzamy również w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych będącego przedsiębiorcą, takim jak:

  • wysyłka korespondencji;
  • rozpatrywanie skarg i wniosków;
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności;
  • wywiązywania się z obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę przez wymagania prawne, takich jak prowadzenie rachunkowości, wystawianie faktur, itp.
 1. Jakie są prawne podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?
  Nasza działalność związana z przetwarzaniem danych osobowych jest regulowana szczegółowymi przepisami prawa, głównie z:

  • Ustawą z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018
  • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08 listopada 2015 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 2. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane musimy przechowywać zgodnie z Ustawą  z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez okres nie krótszy niż 20 lat i nie dłuższy niż 30 lat od końca roku, w którym zakończono realizację świadczeń medycznych na Państwa rzecz.

Państwa dane nie mogą być usunięte przed ustalonym okresem, w związku z tym nie przysługuje Państwu prawo przewidziane w RODO – prawo do wnioskowania o usunięcie danych lub o „bycie zapomnianym”. Jest to specyficzne dla branży medycznej, w której w zakresie przechowywania danych obwiązują równorzędne do RODO przepisy prawne.

 1. Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem ?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, ale do realizacji świadczeń medycznych niezbędne jest zebranie danych osobowych. Podanie danych osobowych wymienionych w punkcie 3 Polityki prywatności jest warunkiem realizacji świadczeń medycznych.

Na etapie rejestracji on – line (zapisy przez internet) zbieramy Państwa dane w ograniczonym zakresie – imię, nazwisko, adres email.

 1. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania lub podmiotom współpracującym z YOGA MEDICA w trakcie realizacji zadań zakładu leczniczego.. Dane przekazywane są na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub na uzasadniony wniosek uprawnionego organu, na przykład ZUS lub do Sądu, jeśli wskutek postępowania Sąd zwróci się do nas z takim wnioskiem.

Podmioty współpracujące z YOGA MEDICA w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych są powiązane z YOGA MEDICA stosownymi umowami, zapewniającymi poufność Państwa danych osobowych. Na Państwa życzenie Inspektor Ochrony Danych osobowych przedstawi listę podmiotów, którym przekazywane są Państwa dane.

 1. Jak chronimy Państwa dane?

Ochrona i zapewnienie poufności danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.

Wdrożyliśmy techniczne, organizacyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu:

 • ochrony Państwa danych przed utratą, nieuprawnionym dostępem lub użyciem;
 • zabezpieczania systemów informatycznych oraz ochrony informacji w nim gromadzonych
 • możliwości odtworzenia pozyskanych od Państwa danych w sytuacji utraty ich integralności lub ich utraty w wyniku sytuacji kryzysowej.

YOGA MEDICA wdrożyła system bezpieczeństwa danych osobowych zgodny z RODO, który jest nieustannie doskonalony.

Gdy jest to niezbędne, stosujemy adekwatne mechanizmy szyfrujące lub inne środki ochrony Państwa danych. Okresowo dokonujemy przeglądu naszych procedur bezpieczeństwa w celu analizy stosowanych rozwiązań i oceny konieczności ich modyfikacji. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, iż nie istnieje idealne zabezpieczenie danych osobowych, które byłoby niemożliwe do złamania.

11. Czy zamierzamy przekazywać Państwa dane osobowe do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym 

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do Państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

12. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Nie będziemy podejmować w Państwa sprawie decyzji w sposób zautomatyzowany, tzn. bez wpływu człowieka. Przetwarzając Państwa dane osobowe nie stosujemy profilowania, rozumianego jako prognozowanie Państwa preferencji, zainteresowań, sytuacji ekonomicznej, itp.

13. Pliko cookies

Dla kontaktu z Państwem oraz dla potrzeb dystrybucji elektronicznej pakietów fizjoterapeutycznych YOGA MEDICA wykorzystuje firmową stronę internetową. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tzw. plikach „cookies”.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę internetową i przeznaczone są do usprawnienia korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji osoby z niej korzystającej oraz optymalizacji korzystania ze strony –  w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać komputer osoby przeglądającej stronę internetową i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk korzystania ze strony www.

YOGA MEDICA wykorzystuje pliki cookies dla celu tworzenia statystyk korzystania ze strony internetowej. W przyszłości, możemy wykorzystywać pliki cookies  do dostosowania zawartości strony internetowej  do preferencji osoby z niej korzystającej, optymalizacji korzystania ze strony oraz działań marketingowych.

W trakcie korzystania ze strony www stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne”  (session cookies);
 • „stałe” (persistent cookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę www do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę internetową przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze strony internetowej mogą być również wykorzystywane przez współpracujące z YOGA MEDICA podmioty, realizujące zadania w zakresie sprzedaży on line pakietów terapeutycznych.

Osoba korzystająca ze strony internetowej może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” wykorzystując narzędzia informatyczne przygotowane do tego celu przez dostawców przeglądarek internetowych.

Podczas sprzedaży pakietów fizjoterapeutycznych drogą zakupu ON – LINE, YOGA MEDICA współpracuje z podmiotem zewnętrznym DIGI CUBE, który zbiera wyłącznie ciasteczka sesyjne.

14. Informacja o aktualizacji polityki prywatności
Aktualizacja niniejszej polityki może mieć miejsce w każdej chwili. W przypadku dokonania zmian, informacje o tym zostaną umieszczone na stronie internetowej.

15. Prawo właściwe

Zasady określone w niniejszej polityce podlegają prawu polskiemu.

16. Jakie są Państwa prawa do ochrony prywatności?

Przedstawione poniżej prawa związane są z prywatnością i dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Będziemy realizować następujące Państwa prawa:

Prawo dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania informacji o przetwarzanych danych osobowych . Macie Państwo prawo do otrzymania informacji o przetwarzanych przez nas Państwa Danych osobowych.

Państwa wniosek o informację może obejmować żądanie:

 • otrzymania potwierdzenia, że Państwa dane są przetwarzane;
 • wskazania zakresu danych, które przetwarzamy, czasu ich przechowywania;
 • wskazania odbiorców lub kategorii odbiorców danych;
 • udostępnienia dokumentacji medycznej

Jeśli jednak Państwa wniosek o udzielenie informacji na temat danych osobowych będzie  bezpodstawny lub będzie się powtarzał się, możemy odmówić udzielenia informacji.
Na Państwa wniosek odpowiemy tak szybko jak będzie to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 2 tygodni od wpłynięcia wniosku. Jeżeli udzielenie informacji miałoby zająć dłużej niż 2 tygodnie, poinformujemy Państwa o tym. W tym przypadku odpowiedzi udzielimy nie później, niż w terminie trzech miesięcy.

Możecie zażądać Państwo kopii papierowych i elektronicznych danych, które posiadamy, udostępniamy lub używamy, w tym danych gromadzonych w dokumentacji medycznej.

By rozpatrzyć Państwa wniosek może zajść konieczność podania przez Państwa informacji w celu potwierdzenia Waszej tożsamości. Możemy Państwu przekazać wyłącznie informacje Państwa dotyczące. W przypadku, gdy złożony wniosek mógłby doprowadzić do naruszenia prywatności innej osoby, możemy nie udzielić Państwu  takiej informacji.

Prawo poprawiania oraz uzupełnienia danych Państwa dotyczących 
Jeżeli poinformujecie nas Państwo o tym, że dane które posiadamy na Państwa temat są niepoprawne, zweryfikujemy to i jeżeli wniosek będzie zasadny, poprawimy dane.
Mamy obowiązek poinformowania podmiotów, którym udostępniliśmy Państwa dane o zgłoszonej przez Państwa aktualizacji (na podstawie uzyskanej od Państwa na to zgody).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

W wypadku, kiedy stwierdzicie Państwo, że YOGA MEDICA narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możecie wnieść Państwo skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

 • telefon: 22 531 03 00;
 • adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
 • adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.